Chủ động truyền thông về GD&ĐT

ngày 02/11/2017

 Sở GD&ĐT Gia Lai ban hành kế hoạch truyền thông về GD&ĐT năm học 2017-2018. Trong đó có yêu cầu thông tin về hoạt động của ngành cho xã hội phải được tổ chức chủ động, hiệu quả, thường xuyên, kịp thời hai chiều và có phản biện xã hội.

Chủ động truyền thông về GD&ĐT

Ngoài ra, nội dung truyền thông phải phản ánh đúng, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và ngành Giáo dục. Nhanh chóng nhận diện, dự báo các vấn đề “nóng” để chủ động, kịp thời có phương án xử lý đúng đắn và tạo sự cộng hưởng cao.

Theo kế hoạch này, công tác truyền thông về GD&ĐT trong năm học 2017-2018 nhằm nâng cao nhận thức, làm rõ các chủ trương, chính sách cũng như những chỉ đạo, điều hành của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Gia Lai về GD&ĐT, để xã hội hiểu đúng, ủng hộ và chia sẻ với các hoạt động của ngành giáo dục. Từ đó tạo sự đồng thuận của xã hội.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về GD&ĐT trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận và phát huy sự đóng góp của xã hội, lãnh đạo các địa phương và các cơ quan, ban, ngành của tỉnh trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TW.

Chủ động trong công tác truyền thông về các hoạt động của ngành; phối hợp và tăng cường công tác phản biện xã hội với các ngành, các địa phương, cơ sở giáo dục. Kịp thời đề xuất, giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội mà báo chí nêu và thông tin, trả lời nhanh, rộng rãi đến công luận về kết quả tiếp thu, xử lý, giải quyết.

Giới thiệu và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến; những giải pháp đột phá, những cách làm linh hoạt, sáng tạo của địa phương, của các cơ sở giáo dục trong toàn ngành.

Sở GD&ĐT giao Văn phòng Sở thường trực, tham mưu, đề xuất nội dung, định hướng và giải pháp tuyên truyền để thực hiện tốt kế hoạch này. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở giới thiệu thành viên (mỗi phòng cử 1 người) tham gia Tổ truyền thông của ngành. Các cơ sở GD&ĐT cử 1 lãnh đạo phụ trách công tác truyền thông và 1 cán bộ làm công tác truyền thông.

Nguồn GDTĐ

Báo hợp tác - Trang tin điện tử tổng hợp Kinh tế, Kinh doanh, Tiền tệ, tài chính, văn hóa xã hội

Đơn vị chủ quản: Tập đoàn 604 - ICC-TECHNOLOGY