Vĩnh Phúc: Lãnh đạo Sở GD&ĐT tiếp công dân vào 25 hằng tháng

ngày 06/12/2017

 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc ban hành quy định về việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở GD&ĐT. Theo văn bản này, Văn phòng Sở có trách nhiệm bố trí phòng tiếp công dân ở cơ quan Sở, đảm bảo các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

Vĩnh Phúc: Lãnh đạo Sở GD&ĐT tiếp công dân vào 25 hằng tháng

Thanh tra Sở có trách nhiệm tham mưu với Giám đốc Sở phân công cán bộ thường trực tiếp công dân trong các ngày làm việc tại phòng tiếp công dân của cơ quan Sở.

Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở được ủy quyền mỗi tháng tiếp công dân ít nhất 1 ngày vào 25 hằng tháng. Nếu trùng ngày nghỉ thì bố trí tiếp công dân vào ngày làm việc liền kề.

Các đơn vị trực thuộc Sở phải bố trí phòng tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm cử cán bộ thường trực tiếp công dân.

Người đứng đầu đơn vị trực thuộc Sở mỗi tháng tiếp công dân ít nhất 1 ngày và phải niêm yết công khai ngày giờ tiếp công dân.

Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, nội dung liên quan đến trách nhiệm của tổ chức, đơn vị nào, Thanh tra Sở chuyển đến tổ chức, đơn vị đó để xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết, báo cáo kết quả và kiến nghị trình Giám đốc Sở giải quyết.

Nguồn GDTĐ

Báo hợp tác - Trang tin điện tử tổng hợp Kinh tế, Kinh doanh, Tiền tệ, tài chính, văn hóa xã hội

Đơn vị chủ quản: Tập đoàn 604 - ICC-TECHNOLOGY