03 04
'Nhà khoa học của nông dân'

'Nhà khoa học của nông dân'

Hạn mặn đang hoành hành ở ĐBSCL, nông dân đau đớn nhìn ruộng lúa tươi tốt chuyển sang cằn cỗi, khô héo....


30 03
Nghị lực thoát nghèo

Nghị lực thoát nghèo

Thông qua việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, bà con đồng bào dân tộc thiểu số...